TẠI SAO KHỈ KHÔNG THỂ BIẾN THÀNH NGƯỜI

           Có một con khỉ rất lười biếng, do cả ngày chỉ biết ngủ, không tìm cái ăn nên sau đó nó chết đói trong hang và đến gặp Diêm Vương.            Diêm Vương hỏi khỉ: “Nếu được đầu thai, người muốn trở thành ai?”            Khỉ dứt …